Versendingsklerk / Dispatch Clerk

Ons kliënt is ‘n gevestigde gemengde boerdery besigheid geleë in die skilderagtige Citrusdal area. Hulle is verbind tot volhoubare boerderypraktyke en bekend vir hul hoë gehalte landbouprodukte, en is ‘n betroubare naam in die bedryf.

Hulle is tans opsoek na ‘n bekwame persoon om as Versendingsklerk by hul span aan te sluit.

Pligte:

 • VSA besendings interval berekeninge en reël van monsters
 • Verantwoordelik vir VSA besendings dokumentasie
 • Administrasie van Vitrax stelsel:
 • Lopies, “batches” en pakinstruksies opstel
 • “Intakes & Consignments” skep en administreer
 • Verskaf Bemarkers van nodige dokumentasie en vragbriewe
 • Vaslegging van PPECB inspeksies (TITAN funksie)
 • PhytClean administrasie
 • eLOT administrasie
 • Registrasie van nuwe pakkers
 • Registrasie en opstel van nuwe markte, bokse en labels
 • Goedkeuring van etikette
 • Labels voorraadbeheer en goedkeuring
 • Uitpakverslae data vaslegging, samestelling en vergelyking
 • Vragte reël met vervoerders
 • PPECB inspeksies reël en administreer

Vereistes:

 • Graad 12
 • Ondervinding in die versendingsafdeling van ‘n pakstoor
 • Rekenaarvaardig
 • Detail georiënteerd
 • Vermoë om op ‘n gestruktureerde en ordelike manier te werk
 • Betroubaar

Deur u inligting en aansoek in te dien, bevestig u hiermee:

 1. Dat u ons Privaatheidsbeleid (hopcal.co.za) gelees en verstaan het.
 2. Dat u ons toestemming gee om u persoonlike inligting in ons databasis te behou vir toekomstige ooreenstemmende werksgeleenthede.
 3. Indien geskikte geleenthede ontstaan, sal ons u kontak en u toestemming versoek om u CV vir ‘n spesifieke doel aan ‘n spesifieke kliënt voor te dien.
 4. Dat die inligting wat u aan ons verskaf het, waar, korrek en op datum is.

 

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

Indien u nie binne vier weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

 

Sluitingsdatum: 25 Maart 2024


Our client is a well-established mixed farming business nestled in the scenic Citrusdal area. Committed to sustainable farming practices and renowned for their high-quality agricultural products, they are a trusted name in the industry.

They are currently looking for a competent person to join their team as Dispatch Clerk.

Duties:

 • Arrange U.S. consignments interval calculations and “samples”
 • Responsible for US consignments documentation
 • Vitrax system administration:
  • Set up runs, batches and packing instructions
  • Create intakes and consignments
  • Supply necessary documentation and bills of lading to Marketers
  • Capturing PPECB Inspections (TITAN function)
  • PhytClean administration
  • eLOT administration
  • Registration of new packers
  • Registering and setting up new markets, boxes, and labels
  • Approval of labels
  • Labels inventory control and approval
  • Pack out reports data capture, compilation, and comparison
  • Arrange loads with carriers.
  • Arrange and administer PPECB inspections

Requirements:

 • Grade 12
 • Experience in the shipping department of a pack store.
 • Computer literate
 • Detail oriented
 • Ability to work in a structured and orderly manner
 • Reliable

By Submitting your information and application you hereby confirm:

 1. That you have read and understood our Privacy Policy (www.hopcal.co.za).
 2. That you give us permission to retain your personal information in our database for future matching to employment opportunities.
 3. Should suitable opportunities arise we will contact you and request your consent to submit your CV to a specific client for a specific purpose.
 4. That the information you have provided to us is true, correct and up to date.

 Please ENSURE that your application includes the following:

 • a comprehensive Curriculum Vitae, inclusive of contact and email information
 • a covering letter motivating the application
 • an indication of current and expected remuneration
 • availability
 • contactable referees

If you have not heard from us within 4 weeks of the closing date, please accept that your application was not successful. Only short-listed candidates will be contacted.