Arbeidswetgewing

The purpose of the programme:

Spandeer twee dae van jou tyd om bekend te raak met die nuutste verwikkelinge in arbeidswetgewing. Alle relevante
wetgewing, voorgestelde veranderinge en plaasbesoeke deur die Departement van Arbeid (insluitend hoe om hiervoor voor
te berei) sal bespreek word.
Hierdie kursus is gemik op kantoor-en produksiebestuurders en eienaars. Dit sal hulle in staat stel om te bepaal of die
huidige personeeladministrasie en personeelbestuur aan arbeidswetgewing vereistes voldoen, spesifiek in die agri-industrie

Content:

Inhoud:

1. Inleiding
o Die doel van Arbeidswetgewing
o Regte en pligte van die werkgewer-werknemer verhouding;
Kollektiewe en individuele Arbeidswetgewing
2. Wet op Basiese Diensvoorwaardes en Sektorale Vasstelling vir
Plaaswerkers
o Vertoning van wette in die werksplek;
o Wie is ’n werknemer – omvang van indiensneming;
o Tydelike Diensverskaffers en Arbeidskontrakteurs;
o Besonderhede van Indiensneming, vergoeding en diensbeëindiging;
o Regulering van werksure en verlof;
o Departement van Arbeid Inspeksies;
o Voorgestelde veranderinge aan wetgewing
3. Wet op Sekerheid van Verblyfreg (ESTA)
o Regte en pligte van grondeienaars;
o Regte en pligte van bewoners;
o Verblyfreg en Beëindiging van Verblyfreg;
o Lang-termyn verblyfreg;
o Uitsettingsbevele;
o Behuisingskontrakte en behuisingsbeleid;
o Huurooreenkomste
4. Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid
5. Ander Wetgewing op Landbou van toepassing
o Wet op Gelyke Indiensneming
o Wet op Vaardigheidsontwikkeling
o Wet op Arbeidsverhoudinge
o WCA
o UIF

Additional Info:

Duration: 2 days
Minimum per Group: 10 delegates
Maximum per group: 25 delegates
Language: Afrikaans & English
Cost: Contact info@hopcal.co.za for price.
The course is also available for in-house presentation.
Please contact our offices for more information.

Course dates:


The course is also available for in-house presentation. Please contact our offices for more information.