NUWE VERGOEDINGSDREMPEL VIR WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES

Die vergoedingsdrempel waarvolgens bepaal word watter werkers buite die bestek van *sleutel bepalings (art 9,10,11,125,14,15,16, 17 (2), 18(3) van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes val, is deur die Minister van Arbeid met ingang van 1 Maart 2021 verhoog tot R211 596.30 per jaar (voorheen R205 433.30 pj). Die gemelde bepalings raak hoofsaaklik werksure, reg op oortydbetaling, minimum rusperiodes, nagwerk, ens. ”Senior bestuurders” (hulle wat die reg het om aan te stel en te ontslaan) wat meer as dié drempel verdien is nie geregtig op oortydbetaling nie. Indien hulle egter oortydbetaling ontvang ingevolge ‘n kontraktuele ooreenkoms, beteken die verhoging in die drempel nie dat hulle nou nie meer geregtig is op oortydbetaling nie. Indien benodig moet só ‘n bepaling her-onderhandel word.

Lees die Staatskoerant hier